Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager, klanten of cursisten, hierna allemaal te noemen de aanvrager, en anderzijds De Outdoor School.

Bij het maken van een afspraak omtrent het leveren van diensten door De Outdoor School, verklaart de aanvrager het onderstaande gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

De Outdoor School levert meerdere diensten op het gebied van survival, veiligheid en EHBO, allen hierna te noemen cursus.


Verplichtingen
1.1 De Outdoor School verplicht zich tot het:
• nemen van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij elke cursus,
• creëren van een veilige leeromgeving,
• regelen van de aangevraagde training, rekening houdende met de wijzigingen- en annuleringsvoorwaarden, wanneer deze is betaald, conform overeengekomen afspraken over locatie, prijs en inhoud.

1.2 Aanvrager verplicht zich tot het:
• tijdig betalen van de aangevraagde cursus, rekening houdende met de annulerings-voorwaarden, conform overeengekomen afspraken over locatie, prijs en inhoud.
Inschrijven

2.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk of mondeling, door middel van het contactformulier, e-mail of telefonisch.

2.2 Deelname aan een cursus is afhankelijk van het bereiken van een minimum / maximum aantal deelnemers per cursus. Voor de Wilderness First Aid Field Training is dit minimaal 6 personen en maximaal 10 personen. Voor de andere cursussen in dit minimaal 8 en maximaal 14 personen.

2.3 Door inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld, ook indien de lessen niet of slechts gedeeltelijk worden bijgewoond.

2.4 Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren en het niet op verzoek aanleveren van persoonsgegevens kan leiden tot het niet certificeren van deelnemers. De Outdoor School is hiervoor niet aansprakelijk.

2.5 De Outdoor School is niet verplicht om tot restitutie over te gaan van inschrijvingsgelden. Eventuele restitutie geschiedt alleen bij door overmacht aantoonbare afwezigheid, bijvoorbeeld door de corona restricties.

Privacy
3.1 Alle persoonsgegevens die door de aanvrager worden verstrekt zijn vertrouwelijk voor De Outdoor School conform de AVG wetgeving.

3.2 Conform cursus omschrijving zullen aanvrager gegevens indien noodzakelijk doorgegeven worden aan certificeringsinstanties zoals het American Health and Safety Institute, NIKTA of het Rode Kruis.

3.3 De Outdoor School zal zonder tegenbericht het email adres van aanvragers bewaren om, zonder te ‘SPAMMEN’, aanvrager op de hoogte te houden van bedrijfsgerelateerde ontwikkelingen.

Annuleringsvoorwaarden
4.1 Bij het registreren voor de cursus aanvaardt de aanvrager de annuleringsvoorwaarden, dat wil zeggen dat De Outdoor School zich het recht voorbehoudt om:
• de cursus te annuleren bij te weinig aanmeldingen;
• de cursuslocatie te verplaatsen bij een wijziging in aantal deelnemers;
• het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te factureren bij een late annulering/afmelding.

Tot 30 dagen voor aanvang cursus kosteloos annuleren

Tot 15 dagen voor aanvang cursus 50% van het inschrijfgeld kan in
rekening gebracht worden

Laatste week voor aanvang cursus 100% van het inschrijfgeld kan in rekening gebracht worden.

4.2 In geval van cursusannulering door De Outdoor School kan deze een alternatieve cursus aanbieden, dan wel overgaan tot volledige terugbetaling van het inschrijfgeld.

Wijzigingen
5.1 De Outdoor School behoudt zich het recht voor om wijzigingen te brengen aan het programma. Vaak heeft dit het doel om maatwerk te leveren aan aanwezige deelnemers.

5.2 De Outdoor School is niet aansprakelijk voor de veranderingen en cursus wijzigingen die ontstaan als gevolg van overmacht zoals natuurrampen, slecht weer, criminele en terroristische activiteiten.

5.3 Indien de aanvrager zich zodanig gedraagt dat dit angst, ergernis of schade veroorzaakt en/of de leergang van overige deelnemers verstoort of in gevaar brengt, dan kan de cursist door De Outdoor School van de cursus worden verwijderd.

5.3.1 Bij verwijdering van de cursus accepteert De Outdoor School geen enkele aansprakelijkheid jegens de betreffende cursist. Eventuele schade en kosten ontstaan door ongewenst gedrag van een cursist zullen worden verhaald op de betreffende cursist.

Aansprakelijkheid
6.1 Deelname aan cursussen en bijbehorende oefeningen vinden geheel op eigen risico plaats.

6.2 De Outdoor School is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen, letsel (of overlijden) en iedere andere claim die kan voortvloeien uit eigen handelen, tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

6.3 De Outdoor School is niet verantwoordelijk voor beslissingen of handelingen die de cursist neemt na het voltooien van een cursus.

6.4 De Outdoor School doet een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en verplicht zich tot het zorgvuldig handelen omtrent veiligheid en hygiëne; derhalve is De Outdoor School niet aansprakelijk voor schade ontstaan door virale besmettingen tijdens een cursus.

Overeenkomst
De Outdoor School zal de voorwaarden doen toekomen aan aanvrager, ervanuit gaande dat deze hiermee akkoord gaat. Bij het ontvangen van tegenbericht zal De Outdoor School alsnog overeenstemming pogen te bereiken. Eventuele bereikte overeenstemming dient alsnog schriftelijk vastgelegd te worden door De Outdoor School.